Defensarem els interessos de la Comunitat Valenciana davant la reforma de la PAC post 2020:
...
180o 180 medidas
para darle la vuelta a la situación
Palabra de Presidenta

Defensarem els interessos de la Comunitat Valenciana davant la reforma de la PAC post 2020:
· Garantint el manteniment del suport a les rendes dels productors i la seua adequació a les característiques pròpies de la Comunitat
· I prioritzant el suport a les petites i mitjanes explotacions i les ajudes als joves agricultors, especialment en la comercialització

-+

Promourem plans de reconversió varietal per a cítrics, fruiteres vinya, fruita seca i olivera

-+

Aprovarem rebaixes fiscals per a l'augment de la grandària d'explotació per permutes o fusions d'explotacions agràries

-+

Impulsarem un programa “Del Camp i la Mar a la *Cuina” per a promocionar productes origen Comunitat Valenciana

-+

Derogarem parcialment la Llei de l'Horta per a protegir a l'agricultor enfront d'expropiacions injustes de l'Administració

-+

Mantindrem el nostre suport absolut al transvasament Tajo-Segura com a imprescindible i irrenunciable, així com el manteniment de la seua seguretat jurídica i la de tots els seus usuaris

-+

Proposarem una tarifa única per al reg amb aigua dessalinitzada, amb independència de la seua planta d'origen i infraestructura de transport

-+

Promourem davant l'Administració de l'Estat la gestió i el desenvolupament de centres d'intercanvi o bancs públics d'aigua que faciliten les cessions utilitzant les infraestructures existents i les que es puguen executar en el futur

-+

Derogarem el Decret d'Ús de Llengües en l'Administració (recorregut pel PP, i declarat il·legal en gran part del seu articulat) i el Decret d'Oficina Lingüística (també impugnat pel PP i pendent de Sentència)

-+

Eliminarem la clàusula lingüística de la Llei 18/2018 que discrimina en la contractació pública a les empreses que no empren el valencià com a llengua principal

-+

Derogarem les Ordres d'ajudes que permeten finançar l'independentisme i el catalanisme en la Comunitat Valenciana

-+

Garantirem el reconeixement dels “bous al carrer” com a tradició cultural de la Comunitat Valenciana

-+

Internacionalització dels nostres Festivals de Música

Oficialitat dels títols de valencià de Lo Rat Penat

Garantia de pagament anticipat d'ajudes sense exigència d'avals per a pimes

Noves ajudes al reemprenedoria i a la segona oportunitat

Compromís de sobte pagament de les factures de la Generalitat, sobretot amb autònoms i professionals

Accés a finançament avantatjós per a autònoms i pimes que inicien projectes

Més igualtat en l'accés als productes de consum per als celíacs

Nou fons anual d'ajudes a les famílies en pobresa energètica

Criteri de renda per càpita de la unitat familiar en les ajudes de la Generalitat subjectes a límit de renda

Pla de Suport a la Família monoparental i nombrosa

Pla de Xoc contra la pobresa infantil i familiar i el desnonament

Nova Llei Integral d'Atenció a les Persones i Famílies

Treball conjunt amb els col·lectius *LGTBI per la igualtat en tots els àmbits

Zero subvenciones a proves esportives que diferencien per raó de gènere

Las jóvenes embarazadas podrán seguir formándose y estudiando, con flexibilidad, becas y ayudas

Suport a les mares en ocupació, formació i prestacions socials

Establirem un complement a la prestació de l'ajuda directa per fill

Més habitatges del parc públic per a víctimes de violència de gènere i els seus fills

Exempció universal de taxes educativa per a víctimes de violència de gènere

Suport i assistència als fills de les víctimes mortals de violència de gènere

Més advocats de justícia gratuïta en els Jutjats de violència sobre la dona

Personal especialitzat per als Jutjats de Violència sobre la Dona

Xarxa de Punts Segurs per a dones maltractades o víctimes assetge

Garantia de la Mediació en les prestacions cobertes per l'Assistència Gratuïta

Digitalització del Torn d'Ofici i l'Assistència al Detingut

Pla per a la interconnexió i operativitat entre els Registres Civils i les Notaries de la Comunitat Valenciana

Seu Judicial Electrònica 24 hores

Nou punt general d'accés per al ciutadà respecte de tots els serveis relacionats amb l'Administració de Justícia

Recuperació del pla d'inversions per a la construcció, el manteniment i l'adequació dels Jutjats

Inclusió de joves amb discapacitat en òrgans de participació juvenil

Pla d'FP dirigit al sector turístic

Més inversió en I+D+i

Pla de Retorn Juvenil mitjançant incentius a empreses que contracten joves que un dia es van anar a un altre país a la recerca d'oportunitats

Nova línia d'ajudes a joves per a accedir a un habitatge

Nova Llei Integral contra la Violència en la Infància i Adolescència, amb especial atenció a la violència de gènere, el bullying i ciberbullying

Creació del Fòrum Autonòmic d'Inclusió Educativa de les Persones amb Discapacitat

Nou Comité Permanent de la Discapacitat

Millora de les condicions dels Centres especials d'Ocupació perquè puguen incrementar els salaris de persones amb discapacitat

Foment del teletreball per a persones amb discapacitat

Incentius a la contractació efectiva de persones amb diversitat funcional

Nou Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats

Foment de l'accessibilitat de les persones majors a l'ús de les noves tecnologies

Nou Pla d'Actuació per a la promoció de l'autonomia personal i la participació dels majors

Projectes per a la integració de joves i famílies en barris amb alts índexs de veïns majors de 65 anys

Administració universalment accessible per a tots els valencians

Sí a les Diputacions Provincials

Reforç de l'Advocacia de la Generalitat i la Intervenció garantint la seua independència

Implantació en la Presidència de la Generalitat una oficina econòmica que vetlarà per l'execució total del pressupost i pel compliment dels objectius de dèficit

La Generalitat no podrà contractar sense l'autorització de la Intervenció

Gran Pacte Autonòmic pel Bon Govern amb tots els partits

Fons de Cooperació Local d'ajuda i assistència a les entitats locals

Acord per a l'harmonització dels salaris públics en la Generalitat

Recuperació del deute històric producte de la infrafinançament

Defensa dels nostres interessos en la reforma del sistema de finançament autonòmic

Nou Pla Contra la Soledat dirigit als majors

Recuperació del servei del telèfon d'atenció al major

Pla Integral d'Alzheimer

Ajudes per a compra i manteniment d'audiòfons, ulleres graduades i materials de suport

Nova Llei de Protecció als Majors

Personalització de l'ensenyament i lluita contra el fracàs escolar

Resolució i pagament de les beques en el 1r quadrimestre de l'any

Estabilitat en els recursos educatius i eficàcia en la inversió

Objectiu d'un 80% del professorat amb nivell B2 d'Anglés

Premi a l'excel·lència docent

Zero barracons estructurals i instal·lacions amb fibrociment a les nostres escoles

Compromís de reducció de taxes de fracàs i abandonament escolar

Nous plans de modernització i renovació de la flota pesquera valenciana

Marques de qualitat pròpia per als nostres productes pesquers únics

Projecte unitari de gestió que involucre a tot el sector forestal i previnga els incendis

Nou pla d'actuació i millora sobre hàbitats prioritaris per a espècies animals i vegetals autòctones

Millores en el transport públic amb municipis d'interior

Més vigilància i seguretat en el camp valencià

Nou Pla de Comerç Rural

Considerem el transvasament Tajo-Segura és imprescindible i irrenunciable, així com el manteniment de la seua seguretat jurídica i la de tots els seus usuaris

-+

Augmentarem el nombre de places per a menors de sis anys amb discapacitat amb l'objectiu d'aconseguir l'atenció a la diversitat sota el seguiment d'orientadors

-+

Crearem 20.000 llocs de treball vinculats a l'atenció a la Dependència amb la col·laboració públic-privada

-+

Crearem més de 51.000 noves places per a atendre les necessitats que tenen les persones en situació de dependència:

· Fins a 13.000 places en Residències de Persones Majors
· Fins a 2.200 places en Centres de Dia de persones majors
· Fins a 4.500 places en Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat
· Fins a 1.500 places en Residències per a persones amb discapacitat
· Fins a 30.000 places més del Servei d'Ajuda a domicili

-+

Aprovarem un Decret llei de reducció de les llistes d'espera en dependència

-+

Augmentarem les ràtios de professionals i garantirem la substitució al 100% de les baixes en l'àmbit sanitari, especialment en períodes vacacionals, de manera que hi haja reforços sanitaris en comptes de vacants, fonamentalment a l'estiu

-+

Solucionarem el transport sanitari dels metges i personal d'infermeria en els seus desplaçaments per a cobrir les urgències d'atenció primària

-+

Garantirem per llei el temps màxim en la llista d'espera per a proves diagnòstiques i quirúrgiques, segons les especialitats, transcorregut el qual es podrà optar per acudir a un centre privat de la seua elecció, de forma gratuïta

-+

Efectuarem una auditoria integral del sistema sanitari per a saber quina és la llista d'espera real que pateixen els valencians per a rebre atenció sanitària

-+

Crearem el primer Hospital especialitzat en majors de 65 anys

-+

Promoció d'hàbits saludables, en col·legis i centres de salut

Tots els xiquets amb dificultats podran accedir a ulleres, audiòfons, o pròtesis, atenció odontològica o serveis d'atenció mental

Mai més 1 de cada 3 xiquets valencians estaran en risc de pobresa o exclusió

Pla Autonòmic d'Infància i Adolescència

Donarem suport a la creació d'una prova d'accés a la Universitat única per a tota Espanya que garantisca la igualtat d'oportunitats entre els joves (EBAU única)

-+

Atorgarem incentius a les empreses que contracten estudiants d'FP i aprovarem un pla de formació dual dirigit específicament al sector turístic

-+

1 de cada 5 centres educatius nous impartirà el 80% del currículum en Anglés

-+

Recuperarem:
· Totes les unitats concertades que han sigut suprimides.
· El districte únic per a l'escolarització.

-+

Avançarem cap a un sistema de gratuïtat en l'educació de 0-3 anys, de manera que les famílies trien el centre específic, amb ajudes directes de fins a 300€

-+

Eliminarem l'obligatorietat de la capacitació en valencià per als docents del sistema públic educatiu com a requisit, quedant exclusivament per als professors en valencià

-+

Crearem un cos d'inspectors específic per a supervisar que els llibres de text i materials curriculars s'ajusten a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia i per a lluitar contra l'adoctrinament

-+

Bateria de mesures com l'exempció de l'IBI rústic, les ajudes davant males temporades o davant situacions com la xylella, ajudes de mínims de 15.000€ durant 3 anys i la modificació de l'assegurança agrària per a incloure contingències climatològiques i rendes mínimes que garantisquen el futur del camp davant situacions complicades

lluitarem a Europa perquè es tinguen en compte les necessitats de la nostra agricultura després del desistiment del PSOE amb la Política Agrària Comuna (PAC)

Derogarem la llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià en la qual es discrimina a l'espanyol

-+

Xec innovació de fins a 6.000 euros per a donar suport a les empreses valencianes que desenvolupen projectes amb els Instituts Tecnològics

Pla Preveure per a vehicles dièsel i elèctrics dotat amb cinc milions d'euros

Subvenció de les quotes empresarials durant un any per la contractació d'aturats majors de 45 anys i aturats de llarga duració

Més oportunitats laborals per als aturats sense estudis

Renovació del Servei d'Ocupació i Formació de la Generalitat (LABORA)

Més finançament per a polítiques actives d'ocupació

Gran pacte per la millora de les condicions salarials i l'ocupabilitat dels valencians

Subvenció de fins al 40% de l'import del lloguer a més de 12.000 famílies

Nou Pla d'Arrendament Social en col·laboració amb l'Entitats Financeres

Prioritat per a les famílies que han patit desnonaments o estan en situació de vulnerabilitat

Més ajudes al pla d'habitatge per a impedir els desnonaments

Finalització de les promocions de VPP que hagen quedat sense concloure

Més oferta d'habitatges públics i impuls de preus més competitius

Llibertat d'elecció per a la formació i els projectes de reciclatge

Impuls de la figura del “artista d'elit valencià”

Major accessibilitat a museus, centres culturals i artístics i de divulgació

Activitats culturals per a majors i persones amb discapacitat

Creació de la figura dels “Parcs Culturals”, una aposta pel turisme cultural

Nou Pla de Mecenatge Cultural

Creació d'un Centre de Desenvolupament Turístic interior en les tres províncies

Impuls definitiu al turisme d'interior i rural

Noves línies d'ajudes al sector turístic per a innovació i actualització d'infraestructures

No a les ofertes turístiques que no compleixen la llei i ens desprestigien com a destinació turística de qualitat

Nou Pla de Seguretat en el Sector Turístic

Noves campanyes del turisme de qualitat en la Comunitat Valenciana

Per primera vegada en la història de la Comunitat aprovarem i desenvoluparem una Llei que reconeixerà els drets de les persones que es dediquen exclusivament a la seua casa i família sense remuneració. Entre altres mesures, la Llei inclou:

· Ajudes Socials: les persones beneficiàries podran gaudir de descomptes en cultura, espectacles, transport i serveis.

· Ajudes Fiscals: una deducció fiscal en la quota íntegra del tram autonòmic de l'IRPF de:
    700 € si la persona beneficiària no té fills
    1500 € en el cas de tindre fins a 2 fills
    2000 € si té 3 o més fills

· Ajudes a la jubilació: els qui tinguen més de 50 anys i vulguen jubilar-se es beneficiaran d'una ajuda de la Generalitat de fins al 40% de la base de cotització que els corresponga abonar en el conveni que tinguen subscrit amb la seguretat social.

-+

Millorarem i donarem utilitat al mapa de sòl industrial de la nostra Comunitat, que ha de ser una eina per a la promoció del sòl industrial valencià i per a l'atracció d'inversions que generen valor afegit, riquesa i ocupació

Potenciarem la gestió professionalitzada de les àrees industrials, fomentant i donant suport a la formació per als gestors d'àrees industrials, i col·laborant amb les organitzacions empresarials per a dissenyar i implantar eines de gestió coordinada dels polígons industrials

Col·laborarem, en l'àmbit de les competències de cada administració en les àrees industrials, en l'establiment de millores en la seguretat integral, de la mobilitat sostenible i de la gestió coordinada dels residus de cada àrea

És necessari implicar els Ajuntaments en l'adequada gestió i conservació de les àrees industrials, de competència municipal, per a això establirem ajudes i incentius als Ajuntaments per a l'adaptació i modernització de les seues àrees industrials, apostant per l'especialització on siga factible, així com la creació i promoció de clústers que actuen com a pols d'atracció a la inversió

Considerem necessari simplificar, actualitzar i ordenar la nombrosa i prolixa normativa industrial, que permeta un marc clar i objectiu tant per a la tramitació, implantació i seguiment de la Seguretat Industrial i Mediambiental de la indústria valenciana

Oferirem la necessària seguretat jurídica i criteris professionals i tècnics per a no bloquejar iniciatives empresarials per motius subjectius o ideològics

Implantarem les modificacions necessàries per a la millora de l'eficiència en l'Administració que permeta la reducció dels temps de tramitació dels projectes d'inversió, agilitant l'obtenció de les Autoritzacions Ambientals Integrades i Llicències Ambientals i fomentant la col·laboració amb els Col·legis Professionals per a aconseguir aquesta agilitat sense reducció de les garanties jurídiques

Elaboració, dotació i posada en pràctica d'un Pla de Modernització de la Indústria Valenciana, a elaborar conjuntament amb les organitzacions empresarials i sindicals dels sectors industrials, així com amb els Col·legis professionals relacionats amb el món industrial

Continguts educatius i campanyes de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Reducció de la escletxa salarial

Estratègia Valenciana per a la igualtat real i efectiva entre dones i homes

Estratègia de captació, retenció i manteniment de recursos humans en la investigació valenciana

Millora i impuls del mapa de sòl industrial de la nostra Comunitat

Foment i suport formatiu per a gestors industrials i eines conjuntes de gestió de polígons industrials

Fi del bloqueig d'iniciatives empresarials per motius ideològics en la nostra Comunitat

Millores en la tramitació administrativa de projectes industrials

Pla Industrial de 200 milions en quatre anys per a l'impuls i la modernització de la indústria valenciana

El relleu generacional:

Posarem en marxa un pla de relleu generacional per a garantir la continuïtat dels negocis viables, especialment en l'àmbit de l'agricultura, la pesca i la ramaderia.

-+

Ajudes per a esportistes joves d'elit valencians

Campanya Escolar de Foment d'Esports i Activitats en el Mar

Aposta decidida per l'esport base

Promoció dels esports minoritaris i autòctons, com la pilota valenciana

Renovació i impuls del Programa Esport a l´Escola

Impuls a la incorporació de dones als òrgans directius de les organitzacions esportives

Ampliació de la tarifa plana:

Ampliarem fins als 2 anys la tarifa plana de 60 € en la cotització a la Seguretat Social dels nous autònoms a través d'un complement autonòmic.

-+

Beneficis per als emprenedors més joves:

… i si tens menys de 30 anys el primer any no pagues res.

-+

Foment de la contractació laboral:

… i si et va bé quan contractes al primer treballador, la Generalitat es farà càrrec de la seua cotització a la Seguretat Social el primer any.

-+

Impuls a la conciliació en les nostres pimes i autònoms:

Subvencionarem fins al 50% de la cotització empresarial a les pimes que hagen de contractar un substitut dels qui hagen de dedicar-se a la cura de fills, dependents o familiars en extrema gravetat sanitària. (Exemple: Una dona de Castelló que té una sabateria en la qual treballa un empleat que ha d'absentar-se per a portar al seu pare tots els dies a radioteràpia a l'Hospital Provincial de Castelló i, per tant, ha de contractar a un substitut els matins. Si jo sóc Presidenta, subvencionaré el 50% del que ha de pagar a la SS pel substitut).

-+

Exempció de taxes autonòmiques durant 2 anys:

Aprovarem una exempció fiscal de fins al 50% de les taxes autonòmiques a les empreses de nova creació durant els 2 primers anys.

-+

Borsa mixta de locals per a emprendre:

Impulsarem la creació d'una borsa mixta de locals públics i privats amb condicions avantatjoses de lloguer per a emprenedors.

-+

Nova plataforma única electrònica per a crear empreses:

Posarem en marxa la creació d'una plataforma única electrònica per a la tramitació i resolució del procediment administratiu vinculat a la creació d'empreses i inici de l'activitat econòmica.

-+

Treballarem per a reduir la taxa de generació de residus domèstics i per a fomentar el reciclatge a casa

Més investigació públic-privada en el camp de la sostenibilitat dels envasos

Lluitarem de manera decidida contra l'abandó de residus intencionat

Lluitarem contra els efectes del canvi climàtic en la nostra Comunitat

Aprovarem més ajudes a persones treballadores per a cura de fills o familiars dependents o malalts

Hi haurà més conciliació familiar: autogestió de temps de treball, setmana laboral comprimida, banc d'hores, teletreball i jornada contínua

Aprovarem la nova Llei Valenciana de Conciliació Familiar i Laboral i Corresponsabilitat

Som contraris a establir una taxa turística i no pagaran taxes autonòmiques els valencians amb menys recursos

-+

Eliminarem l'impost mediambiental

-+

Reduirem l'Impost per a qui es compra una casa (tenim el més alt d'Espanya), però ho farem amb una escala progressiva en funció del valor de l'immoble:

· Fins a 200.000€: 6% de gravamen.
· Des de 200.000€ fins a 1.000.000€: 8% de gravamen.
· Més d' 1.000.000€: continuaran pagant el 10% actual.

-+

Baixarem els impostos a les famílies i quan tinguen o adopten un fill, podran deduir-se en l'IRPF:

· 600€ si és el primer fill.
· 750€ si és el segon fill.
· 900€ si és el tercer fill o successius.
· En cas de part o adopcions múltiples les quanties anteriors s'incrementaran en 600€ per fill.

-+

Eliminarem l'Impost de Patrimoni, perquè volem que tornen a vindre les inversions a la Comunitat

-+

Eliminarem l'Impost de Successions i Donacions:

· Les herències de pares a fills ja no pagaran impostos.
· Les donacions en vida d'immobles de pares a fills de primer habitatge habitual ja no pagaran impostos.
· Les donacions de diners de pares a fills per a primer habitatge habitual ja no pagaran impostos.
· Les donacions de diners de pares a fills per a pagar deutes derivats de la seua activitat ja no pagaran impostos.

-+

Baixada generalitzada de l'IRPF perquè cap valencià pague més del 40% i, concretament, reduirem un 7% els trams autonòmics de l'IRPF per a les rendes fins a 35.000 €

-+

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar la navegación, mejorando así su experiencia y nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte nuestra política de cookies para obtener información adicional sobre tipos, finalidad y forma de gestionarlas.

Aceptar